Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurime për Biznes

Produktet

Sigurimi i ofertës (Tenderit)

Garanci Oferte -  PRISIG siguron palën kontraktuese  duke ofruar garanci për palën përfituese deri në shumën e përcaktuar për pjesëmarrje në tender

në rast se kontraktuesi pjesëmarrës në tender:


- Tërhiqet para zhvillimit të tenderit dhe 

- Nuk lidhë kontratën Brenda periudhës së vlefshmërisë së ofertës  kur del fitues. 

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni